طراحی باشگاه مشتریان اتکافکوری

طراحی باشگاه مشتریان اتکافکوری

طراحی باشگاه مشتریان اتکافکوری : شرکت مهریاسان موفق به راه اندازی پروژه باشگاه مشتریان فروشگاه اتکا فکوری شد. مدیریت فروشگاه اتکا فکوری رضایت خود را از عملکرد شرکت مهریاسان اعلام کردند.
 

طراحی باشگاه مشتریان اتکافکوری
  • طراحی باشگاه مشتریان اتکافکوری

جزئیات پروژه

جزئیات طراحی باشگاه مشتریان اتکافکوری

  • پروژه باشگاه مشتریان اتکا فکوری بر مبنا نیازمندی ها و سناریو امتیاز گیری